WITSUPSṈÁTW̱ EṮ W̱ṮEḴTĆINES

I TU EWES ENÁN U ȽKIL TŦE ŚXELES ĆEĆELEṈES LÁ,E. TELÁ,E.

QENTES OL TŦE SWÍḴOȽ TŦE I,IYMET ŚȻENNE E TIÁ ŚXELES NI TU SḴIELES ȻSU NIȽ. MEQ SȻÁĆEL I HOHI OL EȻs OMETs XEXLÁM E TŦE ŚȻENNE.

I ȻIL ȻE TŦE TUE SṮITEṮKEȽ W̱ṮEḴTĆINES I DENO,EṈ U STÁ,SEȽ OL. STOṈET YEW̱ ȻSI OĆE E TŦE HE,HO,I OL I SḴIELES SWÍḴOȽ? U SȽÁȾEL OL TŦE ŚȻENNE ṈEN ÁLI NÁJNEJ SELSELI.

SU ĆTÁTEṈ E ŦE TÁNs X̱ENIṈ ȻS YOŦ OL U SḴIELES TŦE SWÍḴOȽ LÁ,E HO EWES TOLNES ŦE TÁNs TŦE ŚX̱ENÁṈs E TŦE ṈENṈENEs TŦE W̱ILṈEW̱. HO ȻS TOLNES TŦE W̱ṮEḴTĆINES HOȽ.

SU DENOṈ YÁ TŦE W̱ṮEḴTĆINES OȽ ĺYES OL ṮELÁṈ E TŦE SILEs SÁN OĆE TOLNES ṮEĆEX̱LÁEN SU PITNEW̱s TŦE SȾEȾÁYEȻs TŦE W̱TEḴĆINESOȽ W̱UIȻEN EȽ TŦE SX̱ENÁṈS. SU ЌELЌELIWEN TŦE ŚĆTÁṈs TŦE SILEs SU SṮI Ȼs OṈESTÁLṈEN TŦE IṈES E TŦE SIÁM SṈÁTW̱ U Hĺ OL ĺY TŦE ȻÁṈEN SNOUEȽ E TŦE SЌÁLS. I ṈEN TŦE SHENÁĆEṈ SNOUEȽ. HO Ȼs ENÁN U LELÁNEṈ E TŦE W̱TEḴĆINESOȽ SU XOṈ OL I Ȼs TOLNEW̱s TŦE SWÍḴOȽ.

I NIȽ TIÁ X̱ENÁṈ TW̱E TOLNEW̱ EṮ W̱TEḴĆINES OȽ Ȼs ḴIELES TŦE SWÍḴOȽ HE,HO,I OL TŦE SWÍḴOȽ I TU NÁJ ȻS,U NIȽ I ṮÁU XIXE. EWES ṮIs ₭OESET E TŦE I, YEYO,SEṈ ȻENTOL MEQ TŦE SṮELITKEȽ SṮI TŦE W̱ILṈEW̱ TU X̱ENEṈTOL TŦE MEQ. SU SIYOSEṈ E TU NÁJ W̱ILṈEW̱ ṮEW̱ LOES OL TŦE ŚW̱X̱ENÁṈs X̱ENIṈ OĆE Ȼs ÁXEṈ E TŦÁ,IYE. EXIN YEW̱ ȻSI OĆE I TETEŦELNEW̱ TIÁ ŚW̱ XENÁṈES.

ȾX̱IṈETEṈ EṮ W̱ṮEḴTĆINESOȽ TŦE SWÍḴOȽ SU YÁ W̱YELḴEN OX̱ E TŦE SILEs I YOŦOST TŦE SILEs I YOŦOST TŦE SḰELḰEL I U LELÁNEṈ OL TŦE SILE HO EWES ĆUIN I TOLNES TŦE SILE Ȼs ĆȺ U TOLNES TŦE SÁLEW̱ ȻEṈEṈITEL YEW̱ MEQ SÁN I EWES HO,HI OL SĆȺ. ṈEN TŦE SQENÁṈEȽ E TIÁ SĆȺ K,PESET MEQ TŦE SĆÁLEĆE HELI LÁE E TŦE SȻENE XOṈ I ḰÁL TŦE MEQ SÁN I ṮU X̱OṈ I LELÁNEṈ E TŦE MEQ ENÁN U ṮI TŦE SḰÁLS EṮ MEQ SÁN.

ÍY ŚȻÁLEȻEN TŦE SILE Ȼs TOLNES TŦE SWÍḴOȽ TŦE IṈES. I ḰÁLTW̱ NIȽ ȻE TŦE ŚḰÁLEȻEN EṮ QONED I ṮÁU ḰÁLTW̱ E TŦÁIYE SU ÁXEṈ EṮ ĆTEMES NE JOSES YEW̱ SE SU YÁ SCUL I ṮU ṮI Ȼs ȻENÁṈET EṮ SQTO TW̱ U ÍY TIÁ SĆȺ EṮ SQTO XEṈ OL I ȾÁṈEST W̱ṮEḴTĆINESOȽ XEṈ OL I YÁ ȻELEṈ EṮ SQTO MEQ EXIN ṮELÁEṈ E TŦE SṮIs.

EȻs KPESETS MEQ SṮIs SU SHOIs Ȼs ĆȺ E TŦE QEQÁLSTEṈ EȽ TŦE ŚXENÁṈs ĆOȻES TŦE SIWINS I TŦE SȻENÁṈEȽ E TŦE SĆÁLEĆES SU EȾÁṈEST EṮ W̱ṮEḴTĆINESOȽ E TŦE ȽḴIT E W̱ILṈEW̱.

SHOI W̱ṮEḴTĆINESOȽ Ȼs YÁs SCUL STÁṈ SE ĆȺ Ȼs YÁ TES LÁE TŦE SCUL HÁUTW̱ INET YEW̱ SE E TŦE SWÍḴOȽ SU ḰELNEUEL EṮ MEQ SÁN HIŦ LÁE NOȾE OL TŦE ŚḰÁLEȻEN TŦE MEQ. SU YÁ TES EṮ W̱ṮEḴTĆINESOȽ E TŦE SĆȺs ĆENTÁṈ ȻE TES LÁE E TŦE SCULHÁUTW̱ TUO ŦILEĆ HE,HO,I OL SWÍḴOȽ SU ₭ÁL₭EL OL TŦE SWÍḴOȽ I EWES TU HIŦ SU YEŦOST TŦE SWÍḴOȽ E TŦE ṈEN SESELI LÁE TŦE ŚȻENE I TŦE ŚȻÁLESs ŚḰÁ,LEȻENs.

ḰOḰEL EṮ W̱TEḴTĆINESOȽ E TŦE W̱IKÁĆEṈ EȽ TŦE ŚXENÁṈs I XENEṈ OX̱ E TŦE KELETIS TŦE ŚXENÁṈs SU IŦOSTs TŦE SWÍḴOȽ E TŦE ŚḰÁLEȻENs TŦE SELSELI ṮȽÁȽSE ĆENTÁṈ ȻE I ḴELETIS ȻO TŦE SWÍḴOȽ. XOṈ OL I ĆELÁN YEW̱ I ŚTEṈ YÁ I ṮEW̱ LOES OL TŦÁ,E. AXEṈ TŦE SWÍḴOȽ NIȽ ȻO ĆÁ TŦÁ,E ȻNES AXEṈ NIȽ X̱ENIṈ ȻNES YOŦ OL U HE,HI OL. SU AXEN EṮ W̱ṮEḴTĆINES ḰÁLTW̱ TW̱ SÁN OL I TŦE SṮELIṮKEȽ HO, Ȼs ENÁN U ṮI SU ḰÁLTW̱ TŦE SÁN OL YOŦOST YEW̱ TŦE SÁN E TŦE SȻÁ, TEĆEX̱ELÁNs SṮI TŦE SȻENÁṈEȽs EṮ W̱ṮEḴĆINES, SU TOLNEW̱s TŦE ṈENṈENE EṮ W̱ṮEḴTĆINES ȻS ḰELNEUEL E TŦE SWÍḴOȽ. JEK TŦÁIYE E TŦE NÁJ I NÁŦETW̱EṈ SU ȾIṈEL YÁ ṮI ȻS QENET E TŦE STÁṈES HO Ȼs JELÁN, E TŦE SḰÁL EṮ W̱ṮEḴTCINES I TW̱E ENÁN U JEȾEQSET E TŦÁIYE SU ȻIL NOṈET TŦE SȻÁs SĆȺs E TŦÁIYE.

ȾÁPTEṈ ȻO TŦÁIYE TŦE ŚḰÁLEȻENs ĆENTÁṈ ȻO TITENTEN. SU YÁ W̱YELKEN OX̱ LÁE E TŦE SCULs SNEȾUTW̱ U HO,HI OL TŦE W̱ṮEḴṮCINESOȽ I DODEQ OX̱ E TŦE ŚȻENE SIÁM OL ÍY TŦE ŚḰÁLEȻENs TŦE SELSELI E TŦE ṮȽÁȽSE ḰO E TŦE W̱ṮEḴTĆINESOȽ. ÍY ŚḰÁLEȻEN TŦÁIYE Ȼs ȻENÁṈETEN TŦE SWIḴOȽ TŦE ṈENES ÍY ŚḰÁLEȻENs TŦE ṈENES Ȼs ḰÁLTEṈ TŦE SWÍKOȽ IYES LE TŦÁIYE ṮÁ ȻȽI ḰELNUEL SU YEŦOSTEṈ ȻȽ YÁ W̱YELḴEN OX̱ E TŦE SCULHÁUTW̱ I OṈEST TŦE ENÁN U ṮI SḰELÁȻE TŦE SWÍḴOȽ.

SU YÁs E TŦE ȻEĆIL IYES XEṈ OL I ŦILEĆ TŦE SWÍḴOȽ OL SU TOLNEW̱s TŦE HUĆISTENEḴ SḰÁLs I ṮÁ,U ḰÁLTEṈ TŦE HUĆISTENEḴ TŦE SṮELIKEȽ SU ÍYSŦOTs TŦE ŚḰÁLEȻENs SU OṈESTEṈ TŦE SḰELÁȻE ĆSE LÁE E TŦE SELSELI TŦE ŚȻENE IELWÁSET YEW̱ TŦE SWÍḴOȽ SṮI TŦE SWÍḴOȽ E TŦE I QOMQOM ŚḰÁLEȻEN E TŦE S,HELIs ĆUIN I HO,HI,OL TŦE SWÍḴOȽ. EWENE SQÁs TŦE SĆȺs. EWES ÍY TŦE ḴELETIS EȽ TŦE ŚX̱ENÁṈS. ENÁN U ṮI TŦE SṮIṮEṮKEȽ XENÁṈ MEQ SṮIṮEṮKEȽ ENÁN U ṮI TŦÁIYE. U HÍ,OL ÍY TŦE SṈÁTSW̱ TŦE SWÍḴOȽ I TŦE ÍY ŚḰÁLEȻEN. QIN E W̱ILṈEW̱ SĆÁĆES E TŦE W̱ṮEḴTĆINESOȽ. ENÁN U ṮI I ḰELḰELIWEN TŦE SWÍḴOȽ I ŚTEṈIST E TŦE SȻÁS S,HELIs. I WOWE NEȾE SȻÁĆEL XEṈ OL I ȻENÁṈET TŦE ŚANE I ṮU HO,HI OL OṈESTEṈ EṮ W̱TEḴTĆINES TŦE SWÍḴOȽ TŦE ÍY SOȽ.

ESEB ȻO

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply